Gå til indhold

Landefakta

Geografi

Statsform: Kongerige
Hovedstad: Amsterdam
Regeringsby: Haag
Areal: 41.543 km². (Danmark 43.000 km²)
Befolkning: 17,9 mio. indbyggere (est. 2023), cirka 431 personer per kvadratkilometer.
Sprog: Nederlandsk, samt frisisk og nederlandsk i provinsen Friesland
Religion: Katolikker (18 procent), protestanter (14 procent), muslimer (5 procent), øvrige religioner (6 procent) samt 58 procent uden religiøst tilhørsforhold

Økonomisk- og handelssituation

Økonomisk- og handelssituation

Se den nuværende situationsrapport for Nederlandene her.

Regering

Regeringen har siddet siden januar 2022. Den 7. juli 2023 meddelte præmiereminister Mark Rutte regeringens opsigelse til kongen. Der er udskrevet valg til afholdelse den 22. november 2023.


Statsoverhoved: Kong Willem-Alexander 

 

Ministre

Premierminister: Mark Rutte (De Liberale/VVD)

Vicepremierminister og finansminister: Sigrid Kaag (Demokraterne 66/D66)

Vicepremierminister og minister for fattigdomspolitik, deltagelse og pensioner Carola Schouten (Kristenunionen/CU)

Vicepræmiereminister og Social- og beskæftigelsesminister: Karien van Gennip (Kristendemokratisk Appel/CDA)

Udenrigsminister: Hanke Bruins Slot (CDA) 

Justits- og sikkerhedsminister: Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)

Minister for indenrigs- og kongerigs anliggender: Hugo de Jonge (CDA)

Uddannelses-, kultur- og videnskabsminister: Robbert Dijkgraaf (D66)

Forsvarsminister: Kajsa Ollongren (D66)

Minister for infrastruktur og vandadministration: Mark Harbers (VVD)

Økonomi- og klimaminister: Micky Adriaansens (VVD)

Minister for landbrug, natur og fødevarekvalitet: Piet Adema (CU)

Sundheds-, Velfærds- og Sportsminister: Ernst Kuipers (D66)

Minister for udenrigshandel og udviklingssamarbejde: Liesje Schreinemacher (VVD) (Hører under Udenrigsministeriet)

Minister for retslig beskyttelse: Franc Weerwind (D66) (Hører under Justitsministeriet)

Minister for primær og sekundær uddannelse: Mariëlle Paul (VVD)

Energi- og klimaminister: Rob Jetten (D66)

Minister for natur og nitrogen-sager: Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD)

Minister for langtidspleje og sport: Conny Helder (VVD)

 

Indenrigspolitisk situation

Nederlandene er et konstitutionelt monarki. Kongeriget blev dannet i 1815, og den første regent var Kong Willem I fra Huset Oranje-Nassau. Det nederlandske parlament har to kamre.

 

Førstekammeret, som også kaldes ”Senatet”, har 75 medlemmer. Disse vælges af landets 12 provinsråd for en fireårsperiode ved indirekte valg. Sidste valg til Førstekammeret blev afholdt den 30. maj 2023 to og en halv måned efter gennemførelse af valg til provinsrådet den 15. marts 2023.

 

Andetkammeret, som også kaldes ”Repræsentanternes Hus”, omtales i daglig tale som ”Parlamentet” og har 150 medlemmer, der vælges for en fireårsperiode ved direkte forholdstalsvalg. Der kan udskrives valg til Andetkammeret inden udløbet af fireårsperioden. Det seneste valg fandt sted den 17. marts 2021. Det næste parlamentsvalg finder sted den 22. november 2023.

 

Både regeringen og Andetkammeret kan fremsætte lovforslag, mens Førstekammeret alene kan bifalde eller forkaste lovforslagene i deres helhed, dvs. i princippet uden adgang til at stille ændringsforslag. Førstekammeret har traditionelt spillet en forholdsvis upolitisk rolle i lovgivningsprocessen med vægten lagt på en mere teknisk kvalitetskontrol af lovgivningen. I perioder hvor regeringen er i mindretal i Førstekammeret – som under den nuværende Rutte IV regering – spiller Førstekammeret dog en mere politisk rolle, idet regeringen dermed er nødsaget til at finde bred politisk opbakning til sine lovforslag i Andetkammeret for at sikre godkendelse.  


Nederlandene er opdelt i 12 provinser og 342 kommuner Provins- og kommunalrådenes medlemmer vælges for fire år ved direkte valg, mens Kongens kommissær (commissaris van de Koning) i provinserne og borgmesteren i kommunerne udpeges af Kongen.

 

Kongeriget Nederlandene, som er betegnelsen på det nederlandske rigsfællesskab, omfatter i dag fire selvstændige lande: Nederlandene og de tre caribiske øer Aruba, Curaçao og Sint Maarten. Den konstitutionelle nyordning, der trådte i kraft den 10. oktober 2010, betød, at De Nederlandske Antiller ophørte med at eksistere, idet Curaçao og Sint Maarten fik status som selvstændige lande inden for rigsfællesskabet, mens de tre mindre øer Bonaire, Sint Eustatius og Saba blev integreret i Nederlandene med en kommunallignende status for hver af øerne (public bodies). Disse øer, der nu udgør ”den caribiske del af Nederlandene”, er dog ikke en del af EU, men har fortsat som Aruba, Curaçao og Sint Maarten OCT-status (”Overseas Countries and Territories”) og er således associeret med EU.

 

***


De toneangivende partier i Nederlandene har traditionelt været de konservative Kristendemokrater (CDA), De Liberale (VVD) og Arbejderpartiet (PvdA). Siden det turbulente politiske år 2002 med fremkomsten af Pim Fortuyn, har bl.a. yderpartierne, Socialistpartiet (SP) og også Geert Wilders’ Frihedsparti (PVV), vundet større stemmeandele.

 

Det politiske landskab er siden blevet mere fragmenteret og domineres således ikke af få store partier, men derimod af 3-4 mellem partier og 12-15 små partier, alt efter om man ser på senatet eller parlamentet.
Sidste skud på stammen er Bonde-Borger Bevægelsen (BBB), som er ledet af Caroline van der Plas. I 2021 blev BBB valgt ind i Parlamentet med et mandat og i 2022 blev de det største parti ved Provinsrådsvalget og dermed i Senatet.

 

Der har i nederlandsk politik været en fast tradition for flertalsregeringer. Efter valget i 2010 dannedes den første mindretalsregering i årtier. Det blev en liberal-kristendemokratisk koalitionsregering under ledelse af den liberale Mark Rutte. Regeringen Rutte I faldt i april 2012 på grund af uenighed med støttepartiet PVV om besparelser mhp. at bringe statsunderskuddet under 3 pct. af BNP.

 

Regeringen Rutte II – bestående af de to partier VVD og PvdA - var en de facto mindretalsregering, da den ikke havde flertal i Senatet, men kun i Repræsentanternes Hus. Alligevel sad regeringen hele valgperioden ud (2012-2017) og fik vedtaget størstedelen af regeringens reformprogram i samarbejde med især tre oppositionspartier (det socialliberale D66 og to mindre kristne partier, CU og SGP.

 

Rutte III regeringen blev præsenteret i oktober 2017 og bestod af VVD, CDA, D66 og CU. Den røde tråd i regeringsaftalen var, at alle borgere skulle kunne mærke, at det gik bedre i Nederlandene. Der var bl.a. øgede investeringer i borgernes sikkerhed, tryghed, forsvar, uddannelse og sundhed. I januar 2021 måtte Rutte III regeringen dog gå af som følge af en skandale om børnepasningstilskud, hvor op mod 30.000 borgere uretmæssigt var blevet anklaget for snyd med tilskud, og blev udsat for enorme bøder som gjorde, at nogen måtte gå fra hus og hjem.

 

Ved seneste valg til Andetkammeret den 17. marts 2021 fik de fire partier, VVD, CDA, D66 og CU igen flertal, men partierne ville lægge afstand til en række dårlige sager under den tidligere regeringen og ikke mindst skandalen om børnepasningstilskud. Dette medførte lange regeringsforhandlinger, som varede 9 måneder før et regeringsgrundlag kunne præsenteres i midten af januar 2022. Regeringen Rutte IV bestod af de samme fire partier som den forrige valgperiode. Regeringen satte ambitiøse klimamålsætninger i form af nedbringelse af udledning af drivhusgasser med 55 procent i 2030. Regeringsaftalen omfattede at fremme cirkulær landbrug, begrænse kvælstofudledning og fremme natur og biodiversitet. Desuden omfattede aftalen også en forberedelse af sundhedsvæsnet, ligestilling, det socioøkonomiskske og flere investeringer i den fælles fremtid for landet, med fokus på uddannelse og innovation.

Regeringen faldt den 7. juli 2023 pga. uenighed om migrationspolitik. Der afvikles valg onsdag den 22. november 2023. Mark Rutte har pr. oktober 2023 været præmiereminister i 13 år, den længst siddende præmiereminister i Nederlandenes historie. 

Udenrigspolitisk situation

Nederlandene har en lang historie som forkæmper for international retsorden, og landet har traditionelt været anset som et udpræget kerneland i både EU og NATO, samt FN.

Nederlandene er blandt de største bidragydere til international udviklingsbistand. Der har været en stigning i 2022 under Rutte IV regeringen til ca. 0,67 pct. af BNI. Til sammenligning var niveauet for Danmark i 2022 0,70 pct. af BNI. Det overordnede mål for OECD landene er 0,7 pct. af BNI.

Regeringsbyen Haag er centrum for international ret og er sæde for en række internationale juridiske organisationer, herunder FN’s internationale Domstol, den Internationale Straffedomstol, FN Mekanismen for Internationale Straffetribunaler og kemivåbenorganisationen OPCW samt EU-agenturerne Europol og EuroJust. I 2018 var Nederlandene medlem af FNs Sikkerhedsråd og havde formandskabet i marts 2018. I 2023 bringer Nederlandene sammen med Canada en sag mod Syrien for Den Internationale Domstol i Haag (ICJ).

 

Siden begyndelsen af krigen i Ukraine har Nederlandene bistået Ukraine med militær støtte, herunder med F16 fly sammen med Danmark. Der er yderligere givet støtte til nødhjælp i Ukraine og Nederlandene har modtaget ukrainske flygtninge.


Fremadrettet har Nederlandene en vision om at styrke politisk og handelmæssig samarbejde på tværs af det afrikanske kontinent.

 

Bilaterale relationer

 

Danmark og Nederlandene har tætte politiske og handelsmæssige relationer. Som ligesindede partnerne arbejder landene tæt sammen særligt i EU, men også i andre internationale organisationer og multilaterale fora. Med Brexit er samarbejdet mellem Danmark og Nederlandene blevet yderligere styrket. På en række konkrete EU-sager af stor betydning for Danmark, er en tæt alliance opstået blandt Danmark, Nederlandene og et par yderligere ligesindede. Det stærke og tillidsfulde samarbejde har vist sig effektivt i forhold til at sikre landene indflydelse i EU.

 

Nederlandene er ligesom Danmark et mindre land med en åben økonomi, som i høj grad er afhængig af eksport. Frihandel og et velfungerende indre marked står centralt for begge lande, og de handelsmæssige relationer præges af en fælles pragmatisk og forretningsorienteret tilgang.

 

Også når det gælder EU’s genopretningsindsatser efter Covid-19 og den økonomiske krise er Danmark og Nederlandene ligesindede. Derudover har Danmark og Nederlandene været aktive i at støtte Ukraine siden krigens start. I 2023 var Danmark og Nederlandene de første lande, der donerede F-16 fly og træning af piloter. Landene arbejder sammen for at sikre, at europæiske indsatser skal være effektive og fremtidssikrede, med fokus på digitalisering og grøn omstilling.