Spring til indhold

Dansk statsborgerskab/indfødsret

Dansk indfødsret og bevarelse af den danske indfødsret.

Dansk indfødsret

Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født i Danmark. (Gælder for børn født efter den 1. februar 1999.)

Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, erhverver barnet dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse af ægteskab. Det er en forudsætning, at barnet på tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ugift og under 18 år.

Yderligere oplysninger kan findes på http://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab.

 

Bevarelse af dansk indfødsret

Den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.
 
Hvis en person ikke har bevaret sit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) efter ansøgning – indgivet inden det fyldte 22. år – tillade, at den pågældende bevarer sit danske statsborgerskab. Ved bedømmelsen af, om der kan gives tilladelse til bevarelse af dansk statsborgerskab, foretages der en samlet afvejning af en række faktorer som, hvorvidt ansøgeren behersker det danske sprog, har en rimelig tilknytning til Danmark gennem ferieophold mv. og har kontakt til danske slægtninge mv.
 
Hvis der først søges om bevarelse af dansk statsborgerskab efter det fyldte 22. år, har UIBM ikke mulighed for at give tilladelse til bevarelse af dansk statsborgerskab.

Der gøres derfor opmærksom på, at en ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor.

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt cirka 14-16 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i UIBM.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives til en dansk repræsentation/ambassade i udlandet eller sendes direkte til Justitsministeriet.

Hvis ansøgningen indgives til den danske ambassade i Haag, bedes man venligst at ringe for at aftale en tid for indgivelsen af ansøgningen, og for at få yderligere oplysninger om de dokumenter, der skal medbringes.  

For yderligere oplysninger og ansøgningsskemaet, se Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.
 
Reglen om bevarelse af dansk statsborgerskab fremgår af indfødsretslovens § 8.

 

 

 
 

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

Fax: +31 (0) 70 302 5950

E-mail: haaamb@um.dk